Tác phẩm

Gốm

Tôi có một niềm yêu thích đặc biệt với chất liệu Lụa truyền thống, chính vì thế tôi đã sử dụng Lụa là một chất liệu chủ yếu trong những sáng tác của mình.

Tranh

Tôi có một niềm yêu thích đặc biệt với chất liệu Lụa truyền thống, chính vì thế tôi đã sử dụng Lụa là một chất liệu chủ yếu trong những sáng tác của mình.

Sắp đặt

Tôi có một niềm yêu thích đặc biệt với chất liệu Lụa truyền thống, chính vì thế tôi đã sử dụng Lụa là một chất liệu chủ yếu trong những sáng tác của mình.